кв. Враждебна, ул.1, №25
СОФИЯ,
България
23.3240687
42.6630674
UserLikes
Име:

ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ - ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ

Адрес: СОФИЯ, кв. Враждебна, ул.1, №25
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.geotehnica.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Геоложки проучвания
Дейност:

Инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания. Изпитвателна лаборатория Земна и скална механика

Ключови думи: геоложки изследвания, геоложки проучвания, геофизични изследвания, скални проби, земни проби
  • catalog.bg
  • ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ - ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ

Галерия


ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ - ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ - ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ - ГЕОТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ


Виж на картата

Сподели във Facebook


Услуги

Изпитване на строителни конструкции и съоръжения
1. Стоманобетонови конструкции (провисвания, премествания, слягания, широчина и дълбочина на пукнатини и др.).
2. Хидротехнически тунели, закрити и открити тръбопроводи (водоплътност, носимоспособност на облицовката, премествания, промени в диаметъра, широчина и развитие на пукнатини в облицовката и др.).
3. Стоманени резервоари (водоплътност, носимоспособност, премествания, деформации и слягане).
4. Басейни, изравнители, утаители (водопропускливост, широчина и развитие на пукнатини в облицовката и др.).
Инжeнерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания
1. Събиране на информация, обработка и анализ на резултати от полеви и лабораторни работи и даване на заключение относно инженерно-геоложките проблеми, свързани с проектиране и строителство в следните направления:

• Хидротехнически съоръжения (язовирни стени, тунели, канали, ВЕЦ, строителни материали и др.);
• Промишлени площадки за АЕЦ, ТЕЦ, заводи, сгуро- и шламоотвали;
• Трасета на пътища, ж.п. линии, газо- и нефтопроводи, елпроводи и др.;
• Свлачищно - срутищни проявления;
• Изготвяне на почвени проекти за насипи и баластрови възглавници;
• Проучване и доказване на запаси на кариери за строителни материали;

2. Събиране на информация, обработка и анализ на резултатите от полеви и лабораторни работи и даване на заключение по следните хидротехнически проблеми:

• Изясняване на филтрационни проблеми в обсега на язовирни стени;
• Търсене и проучване на подземни води за питейно и техническо водоснабдяване с оценка на техния химизъм;

3. Съставяне на програми за инженерно - геоложки, хидрогеоложки и лабораторни работи, свързани с решаването на посочените по-горе проблеми.

4. Извършване на авторски надзор и експертизи по инженерно-геоложки, хидрогеоложки и геотехнически проблеми.
Лабораторни изследвания
1. Земно - механични изследвания за определяне на:

• Физически показатели (специфична плътност, обемна плътност, водно съдържание, Атербергови граници, зърнометричен състав и др.);
• Компресионни свойства;
• Водопропускливост;
• Стандартна плътност (PROCTOR) и оптимално водно съдържание;
• Якост на срязване (плоско);
• Триаксиално изпитване - неконсолидирано-недренирано състояние (UU test), консолидирано-недренирано състояние (CU test) и консолидирано-дренирано състояние (CD test);

2. Скално - механични изпитвания на скални разновидности за определяне на:

• Физически показатели;
• Якост на едноосен натиск и опън в сухо, водонапито и замразено състояние;
• Якостно на срязване в сухо, водонапито и замразено състояние (якост по Фисенко);
• Плоско срязване на полускални материали и твърди/плътни глини;
• Якост на триене - скала/скала, бетон/скала и бетон/бетон;
• Статичен модул на еластичност на скални материали.

3. Изпитвания на едрозърнести насипни строителни материали за определяне на:

• Якост на срязване и компресионни свойства на едрозърнести материали в касети с размери 170/170 cm и 80/80 cm при максимален вертикален товар 1.2 МРа.

4. Изследване на добавъчни материали (пясък, чакъл и трошен камък) за направа на бетони, пътни и асфалтови настилки и баластрови призми на ж.п. трасета:

• Физически показатели;
• Устойчивост на дробимост при статично натоварване;
• Съпротивление на дробимост - апарат Лос Анжелос ;
• Мразоустойчивост чрез непосредствено замразяване;
• Химичен анализ.

5. Ултразвукови изследвания за определяне скоростите на напречни и надлъжни сеизмични вълни, коефициент на Поасон, динамичен модул на еластичност, модул на срязване и др.
Полеви геомеханични изследвания
1. Статични пенетрации с конусен накрайник.
2. Динамични пенетрации с конусен накрайник.
3. SРТ.
4. Щампови натоварвания
Полеви геофизични изследвания
1. Сеизмични изследвания за определяне на геолого-литоложкия разрез, еластични и деформационни показатели на скалните разновидности, скорости на надлъжните и напречните сеизмични вълни и др.;
2. Електрически изследвания за определяне на геолого-литоложкия разрез, търсене на подземни води, определяне на електричните съпротивления на пластове и др.;
3. Сеизмичен каротаж, инклинометрия.
Полеви проучвателни работи
1. Детайлна инженерно - геоложка и хидрогеоложка картировка;
2.Проучвателно сондиране и вземане на проби на дълбочина до 150 м;
3. Проучвателни хидрогеоложки сондажи и пиезометри;
4. Опитни филтрационни работи - водонагнетяване тип Lugeon, водочерпене с ерлифт и потопяеми помпи, експресно водоналиване.
 
Открийте ни в Google+